LIA - Kyl- och värmepumptekniker

Lärande i arbete på företag

En tredjedel av studierna är lärande i arbete (LIA) på företag, fördelat på tre perioder med olika teman för att studenterna ska få komma i kontakt med flera yrkesroller på olika företag. Motiverade studenter och engagerade handledare som vill visa sin vardag ger ett bra resultat.

LIA 1: Introduktionspraktik, 6 veckor

Introduktionspraktiken ska ge studenten en första inblick i jobbet som kyl- och värmepumptekniker. Studenten ska följa med en kyl- och värmepumptekniker i det dagliga arbetet för att lära sig vad yrket går ut på, få materialkännedom och lära sig hantera de vanligaste verktygen.

LIA 2: Kyl- och värmepumpteknikerns vardag, 7 veckor

Studenten ska lära sig hur en kylmontörs vardag ser ut, få djupare materialkännedom och bättre lära sig hantera de vanligaste verktygen. Handledaren och studenten bestämmer gemensamt ett antal valfria konkreta moment som studenten ska lära sig under perioden. De obligatoriska momenten beskrivs i studentens checklista för perioden.

LIA 3: Montage, 7 veckor

Studenten ska lära sig att hantera köld- och värmebärare och att förstå konstruktionen av en kylanläggning. Handledaren och studenten bestämmer gemensamt ett antal valfria konkreta moment som studenten ska lära sig under perioden. Dessa moment kan till exempel vara att beräkna och dimensionera en av företaget konstruerad kylanläggning, göra tryck- och täthetsprovning, att göra en konvertering av ett kylaggregat, att felsöka både elsida och köldmediesida, öva hårdlödning och injustera regulatorer. Under LIA-period 3 är det lämpligt att studenten även tränar på de olika delmoment som kommer att ingå i examensarbetet.